2ημερο – Ώρες διεξαγωγής: 18:00 – 21:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 15 & 17 Ιουλίου 2024 (κωδ. 09097502218)

Κόστος σεμιναρίου: 200€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

 

Γενικές Πληροφορίες

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με:

 • την νομοθεσία Υγείας & Ασφάλειας για τα εργοτάξια τεχνικών έργων
 • τους ρόλους των συντελεστών του έργου
 • τους κινδύνους κατά την εργασία σε εργοτάξια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους (λήψη μέτρων ασφαλείας, χρήση μέσων ατομικής προστασίας κλπ)
 • τη διαχείριση των ατυχημάτων/εκτάκτων αναγκών στα εργοτάξια
Περιεχόμενα
 • Εισαγωγή στην νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) στα εργοτάξια των τεχνικών έργων
 • Οι ρόλοι και οι ευθύνες των συντελεστών του έργου στην ΥΑΕ. (κύριος του έργου, ανάδοχος, επιβλέπων, υπεργολάβος, συντονιστής & τεχνικός ασφαλείας, εργοταξιάρχης, εργοδηγός κλπ)
 • Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων με βάση το νομοθετικό πλαίσιο
 • Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)-Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)-Εκτίμηση επικινδυνότητας στο εργοτάξιο
 • Υπεργολάβοι-Εξωτερικά Συνεργεία
 • Γενικά θέματα υγείας & ασφάλειας εργοταξίων
 • Εργασία σε ύψη
 • Ικριώματα (Σκαλωσιές)-Φορητές Σκάλες
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • Ανυψωτικά & Μεταφορικά μηχανήματα
 • Ασφαλής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας-Διαχείριση εργοταξιακών πινάκων/καλωδίων
 • Σήμανση Ασφαλείας Εργοταξίου
 • Συγκολλήσεις-Διαχείριση φιαλών υπό πίεση κ.α.
 • Φωτογραφικό υλικό από ανασφαλείς συνθήκες εργοταξίων
Απευθύνεται σε
 • Συντονιστές Ασφαλείας-Τεχνικούς Ασφαλείας τεχνικών έργων
 •  Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την ΥΑΕ σε εργοτάξια
 • Εργοταξιάρχες-εργοδηγούς τεχνικών έργων
 • Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την συγγραφή υποχρεώσεων ΥΑΕ εμπλεκομένων σε τεχνικά έργα
Εισηγητής

Γιώργος Γαλάνης

 

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Πληροφορίες Συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής: 200€

Δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο