Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν.4782/2021

Από: 220.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία:
Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

18 ώρες

Εισηγητής:

Ζήσης Παπασταμάτης

Ζήσης Παπασταμάτης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1993), MSc “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” ΕΜΠ (2004) – Από το 1995 εργάζεται ως προϊστάμενος σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Περισσότερα

Περιγραφή

Περιγραφή

Επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 18 ωρών σχετικά με την Ανάθεση – Εκτέλεση και Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν.4782/2021

 

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του σεμιναρίου συνοψίζεται στις εξής ενότητες:

1η Ενότητα (3 ώρες)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 •  Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνικής Προσφοράς»
 •  Δυνητικοί & Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα
 •  Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ έργων & Μελετών
 •  Εισαγωγή «τεκμηρίου» για τον χαρακτηρισμό μίας προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής – ΕΕΕΕΣ
 •  Νέες προβλέψεις περί υποβολής και συμπλήρωσης δικαιολογητικών
 •  Νέες διατάξεις περί κατακύρωσης της Σύμβασης & Ματαίωση της διαδικασίας
 •  Υπερημερία κυρίου του έργου
 •  Ευέλικτες Μορφές Ανάθεσης (Απευθείας ανάθεσης – Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση)
 •  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων
 •  Περιπτωσιολογία

2η Ενότητα (3 ώρες)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΡΟΣ Ι)

 •  Διαδικασία εισαγωγής Ιδιωτικού φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ) – Οι νέοι ρόλοι της ΔΥ και της ΠΑ
 •  Περιγραφή ενεργειών επίβλεψης – Ελέγχου της σύμβασης έργου και το νέο σχήμα –ΙΦΕ –Π.Α. –αναδόχου
 •  Ο νέος ρόλος του Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου
 •  Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης
 •  Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοινοπραξία
 •  Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
 •  Ηλεκτρονικά Ημερολόγια του έργου
 •  Χρονοδιάγραμμα και έλεγχος προόδου των εργασιών κατασκευής (Επισκόπηση βασικών εννοιών – Το διάγραμμα Gantt – Χρονοπρογραμματισμός Έργων με τη Μέθοδο PERT – CPM)
 •  Προθεσμιών : Συνολική – Τμηματικές και ‘Οριακή προθεσμία’
 •  Καθιέρωση πριμ

3η Ενότητα (3 ώρες)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΙΙ)

 •  Επιμετρήσεις Έργων – μεταβολή του ελεγκτικού συστήματος σε δηλωτικό.
 • Προκαταβολές στα Δημόσια Έργα
 •  Η ανακριβής Επιμέτρηση – περιπτώσεις – συνέπειες και επιβολή κυρώσεων
 •  Διαδικασία υποβολής Τελικής επιμέτρησης
 •  Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις
 •  Αναθεωρήσεις τιμών
 •  Κρατήσεις – Αντικατάσταση κρατήσεων – Τόκοι Υπερημερίας

4η Ενότητα (3 ώρες)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ)

 • Τροποποιήσεις Δημοσίων Συμβάσεων
 • Νέες εργασίες – Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (Α.Π.Ε.)
 • Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) –
 • Απρόβλεπτα – Οι «επί έλασσον δαπάνες»
 • Απολογιστικές εργασίες
 • Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
 • Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
 • Βλάβες στα έργα: Δήλωση αναδόχου – Διαδικασία διαπίστωσης – Αποζημιώσεις
 • Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα- Παράλειψη συντήρησης
 • Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)

5η Ενότητα (3 ώρες)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΙV)

 • Διάλυση της σύμβασης – Προσθήκη περιπτώσεων
 • Διακοπή εργασιών – Αποζημίωση του Αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης
 • Έκπτωση Αναδόχου
 • Διοικητική παραλαβή για χρήση
 • Κατάργηση προσωρινής παραλαβής του έργου και ίδρυση ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
 • Νέα διαδικασία παραλαβής – Νέες Επιτροπές Παραλαβής – Αρμοδιότητες μελών σε σχέση με τον Ποσοτικό και Ποιοτικό έλεγχο των Έργων

6η Ενότητα (3 ώρες)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την διαδικασία ανάθεσης – εκτέλεσης – επίβλεψης δημοσίων έργων, δημοσίους υπαλλήλους, εργολήπτες, στελέχη εργοληπτικών εταιρειών κλπ

 

Εισηγητής

Ζήσης Παπασταμάτης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, BSc, MSc
από το 1995 προϊστάμενος σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οφέλη

 • Το υλικό του σεμιναρίου σε ψηφιακή μορφή
 • Πλούσιο συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό και υποδείγματα
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Webinar type:

Video On Demand

Γλώσσα:

Ελληνικά

Duration:

18 ώρες

Εισηγητής:

Ζήσης Παπασταμάτης

Ζήσης Παπασταμάτης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1993), MSc “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων” ΕΜΠ (2004) – Από το 1995 εργάζεται ως προϊστάμενος σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Περισσότερα